KLUB ESPERANTISTŮ V PRAZE

Esperantista klubo en Prago

Ve Smečkách 25, Praha 1

t.brichacek@seznam.cz

Schůzky ve vybrané čtvrtky 17-19 h

Kunvenoj en iuj ĵaudoj 17-19 h

 
      Esperantista klubo en Prago | Klub esperantistů v Praze  
 

 


 

 

 

 

 

      

 

 

 Nia Bulteno nun elŝutebla ankaǔ elektronike  

 

O esperantu

Esperanto v Praze

O našem klubu

Učebnice a kurzy

Český esperantský svaz

Mládež

Klub E-mentál

Slovník

Odkazy

 


PROGRAMO DE KUNVENOJ

18. 4.  Margit Turková: Jak Kei Kurisu překládal dílo Jaroslava Haška

 

2. 5. Petr Chrdle: Petr Ginz

 

 


 

Dějiny umělých jazyků

Pri nia klubo

Nia kroniko

 

Stáhněte si informační brožuru Esperanto máš v kapse!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od roku 2014 vychází Bulteno také elektronicky. Níže dosavadní elektronicky vydaná čísla:

 

N-ro 1/2014    N-ro 1/2015    N-ro 1/2016   N-ro 1/2017   N-ro 1/2018   N-ro 1/2019   

N-ro 2/2014    N-ro 2/2015    N-ro 2/2016   N-ro 2/2017   N-ro 2/2018     

N-ro 3/2014    N-ro 3/2015    N-ro 3/2016   N-ro 3/2017   N-ro 3/2018 

 

Datum vydání nejnovějšího čísla: 4. 4. 2019   

        


Členská schůze 7. února 2019

4. 4. 2019

Dne 7. února 2019 od 17 hod. se konalo v klubovně Ve Smečkách 25 zasedání členské schůze Klubu esperantistů v Praze. Účastnilo se 12 členů s hlasovacím právem a tři hosté z Benešova.; Předseda klubu Tomáš Břicháček přednesl zprávu o fungování klubu ve funkčním období výboru, tj. od 27. 2. 2014 (výbor v mezidobí potvrzen ve funkci 11. 2. 2016). Místopředseda a pokladník klubu Jiří Mišurec přednesl zprávu o členské základně a stavu financí. Členská schůze vzala obě zprávy na vědomí.; Poté proběhla volba předsedy a ostatních členů výboru. Členská schůze zvolila za předsedu Tomáše Břicháčka (10 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 z původních účastníků nepřítomen). Za ostatní členy výboru byli zvoleni Jiří Mišurec, Vlasta Pištíková, Jan Šebetovský a Václav Ondřej Loučka (10 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 z původních účastníků nepřítomen).


 

Vítejte na nových stránkách Klubu esperantistů v Praze

5. 4. 2014

Klub esperantistů v Praze spouští nové internetové stránky Bulteno. Široká veřejnost na nich nalezne základní informace o esperantu, učebnici, zprávy o činnosti pražských esperantistů a užitečné odkazy. Pro esperantisty je zde program klubových schůzek a ke stažení v elektronické podobě klubový časopis Bulteno.

Náš klub sdružuje pražské příznivce mezinárodního jazyka esperanta. Klub je místní organizací Českého esperantského svazu.
Mezinárodní jazyk esperanto vytvořil polský lékař Ludvík Lazar Zamenhof a uveřejnil jej v roce 1887. Klub esperantistů v Praze byl založen dne 9. listopadu 1902 a jeho prvním předsedou byl zvolen knihkupec a nakladatel Eduard Weinfurter. Spoluzakladatelem klubu a také členem prvního výboru klubu byl i český básník S. K. Neumann. Členy klubu byli i filozof Stanislav Kamarýt, básníci Jiří Karen, Čestmír Vidman a Eliška Urbanová, sochař a medailér Jiří Harcuba, kreslíř a karikaturista Pavel Rak, herec Ota Sklenčka, herečka Eva Seemannová, hudební skladatel Štěpán Urban, ředitel Národního muzea v Praze dr. Vlastislav Zázvorka a další.
V Praze se konaly dva světové kongresy esperanta, a to v roce 1921 to byl 13. světový kongres a v roce 1996 už 81. světový kongres esperanta. Mimo to se v Praze konaly i různé další esperantské kongresy.

 


Program schůzek v listopadu a prosinci 2017

 

30. 11. Prezentace Bultena 3/2017

14. 12. Vánoční a zamenhofovská oslava

 

Schůzky probíhají od 17 do 19 hod. v klubovně Ve Smečkách 25.


Eldono de grava traduko el Esperanto

Petr Chrdle

5. 4. 2014

Obálka titulu Maškaráda kolem smrtiLa unua libro de KAVA-PECH eldonota en januaro 2014 estas tre grava el socia vidpunkto, sed ĝi ankaŭ havas intiman rilaton al Esperanto. Temas pri la ĉeĥa eldono de „Maskerado ĉirkaŭ la morto“ fare de Tidavar Soros, patro de la famkonata usona filantropo kaj hungardevena judo Georgo Soros, verko skribita origine en Esperanto. Ĝia redaktoro, kaj por la Esperanto-eldono, kaj por la angla eldono, estis prof. Humphrey Tonkin, eksa prezidanto de UEA. Li estas ankaŭ redaktoro de la ĉeĥa eldono, por kiu li iom  modifis sian ampleksan klarigan postparolon. La verkon ĉeĥigis el la Esperanto-originalo Jindřiška Drahotová.

Mi konfesas, ke estas malmultaj libroj, kiuj postlasis ĉe mi tiom profundan impreson kaj kiuj pensigis min same kiel ĉi tiu libro. Ĝi estas skribita vive, do mi legis ĝin unuspire, tamen ĝi ankaŭ riĉigis min pri multaj scioj, kiuj restis por mi ĝis tiam nekonataj.

La verko estos eldonita en belaspekta formo kun solida bindado kaj la eldonejo jam ekde nun akceptas antaŭmendojn por ĝi. Unu abonita ekzemplero kostos 200 Kč, se vi deziros ĝin donaci al siaj neesperantaj amikoj, vi povas ricevi 3 ekzemplerojn kontraŭ 500 Kč kaj ĉiun pluan libron kontraŭ 160 Kč. La supozata fina vendoprezo estos inter 350 kaj 400 Kč. La antaŭmendojn kontraŭ la indikitaj prezoj ni akceptas nur ĝis la 10-a de januaro (por ke ĝi povu montri al ni la intereson de la publiko kaj do influi la eldonkvanton de la libro).

La libro (same kiel la ceteraj libroj de la eldonejo KAVA-PECH kaj memeldonitaj libroj de Jindřiška Drahotová) estos trarigardeblaj (kaj aĉeteblaj) ankaŭ enkadre de la evento. Fine de ĝi okazos la aŭtogramiado, kie eblos ekhavi subskribojn de ambaŭ ĉefaj agantoj (krom la forpasinta aŭtoro), nome de la redaktoro H. Tonkin kaj de la tradukintino J. Drahotová.

 


Jubileoj de pragaj geesperantistoj en la jaro 2014

Jiří Patera

5. 4. 2014

Adolf Bartošík (1907-05-01 Boršice – 1989-02-03 Praha), honora membro de ĈEA, fama pro siaj priesperantaj grafikaĵoj, ekz. la portreto de L. L. Zamenhof, ofte li ekspoziciis esperantajn filatelaĵojn

Hynek Karel Bouška (1884-03-04 Praha – 1962-01-13 Praha), aǔtoro de lernolibroj kaj informlibroj, tradukinto, redaktoro, en la 1920-aj jaroj estis en pragaj ĵurnaloj ĉiutage kelkaj liaj informoj pri Esperanto

Petr Ginz (1928-02-01 Praha – 1944 Oswięcim), filo de elstara ĉeĥa esperanta redaktoro kaj tradukisto Ota Ginz, li pereis en gaskamero, konserviĝis liaj taglibroj, artikoloj kaj romano kaj desegnaĵoj

Stanislava Chrdlová (1954-10-01 Kyjov – 2000-01-28 Praha), instruistino, instruis ankaǔ en Japanio, kunverkis lernolibron de Esperanto kaj esperantan konversacion kaj kantareton „Kantoj por ĝojo“

Zdenko Křimský (1934-05-27 Slovenské Nové Mesto – 1999-07-22 Mělník), sekretario de ĈEA 1973-1985, ĝis 1984 redaktis Starton, en kiun li enkondukis reklamojn, dank´ al kio ĈEA estis finance stabila. Li iniciatis raporton „Sociologia esploro de sintenoj al Esperanto“ (1981, trad. J. Vondroušek)

Eduard Kühnl (1884-05-16 Praha – 1966-05-23 New York), unu el la pioniroj de la ĉeĥa Esperanto-movado, aǔtoro de lernolibro kaj vortaro, kun-tradukinto de „Sherlock Holmes en servo de la hispana trono“ (František Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa, de H. Vavris). Post la unua mondmilito li laboris en ĉeĥoslovakaj ambasadoj en la suda Ameriko kaj nian movadon li ne plu influis. Li mortis en 1966 en Nov-Jorko 

Eva Seemannová (1920-03-21 Praha – 1999-01-21 Praha), origine esperanta poetino, profesie aktorino, fondis teatran kolektivon de nia klubo en Praha sub la nomo „Verda Ĉaro de Julio Baghy“. Ĝi prezentis vicon da teatraĵoj, ekz. Maryša de fratoj Mrštík, Pigmaliono de G. B. Shaw, Ĉe l´ akvo de forgeso de M. Boulton, Nora de H. Ibsen, Legendo pri amo de N. Hikmet, kiu mem ĉeestis la spektaklon. En la UK en Varsovio en 1959 ĝi sukcese prezentis Pigmalionon. E. Seemannová poste prezentis en formo de teatro de unu aktoro multajn verkojn, precipe de Č. Vidman

Alexander Sommer-Batěk (1874-06-15 – 1944-04-06), profesoro pri ĥemio en Plzeň, proponis modernan ĉeĥan terminologion por neorganikaj kombinaĵoj, popularscienca verkisto kaj redaktoro, eldonanto de la gazeto Zájmy všelidské (Tuthomaraj interesoj), kiu enhavis esperantlingvajn resumojn de artikoloj, li elpensis internacian pazigrafion „Neoglifoj“

Jaroslav Sucharda (1919-08-15 Praha – 1964-08-18 Praha), membro de „Verda Ĉaro de Julio Baghy“, en teatraĵo de A. Seemann „Mi esperas“ li prezentis D-ron L. L. Zamenhof

Julie Šupichová (1884-01-27 Studenice – 1970-12-20 Praha), aǔtorino de lernolibroj, legolibroj, frazaroj, korespond-libroj kaj diversaj inform-libroj, aǔtorino de ĉeĥlingva biografio de L. L. Zamenhof en la serio „Kdo je?“ (Kiu estas?) 

Jaroslav Šustr (1901-12-06 Praha – 1969-09-08 Praha), dum pluraj jaroj ĝenerala sekretario de Esperanto-Asocio en Ĉeĥoslovakio, prezidanto de la Esperantista Klubo en Praha 1932 – 1958

Štěpán Urban (1913-10-04 Bořanovice – 1974-05-04 Praha), gitar-virtuozo, muzik-pedagogo, komponisto, astrologo, antroposofo, esperanta poeto kaj verkisto, pri li estis ampleksa artikolo en la antaǔa numero de nia Bulteno

Alois Václav Zedník (1894-06-18 Chotutice – 1969-07-24 Praha), tradukis el Esperanto en la ĉeĥan humurajn tekstojn de R. Schwartz kaj de aliaj kaj sukcesis aperigi ilin en la ĉeĥa humura gazeto Dikobraz (Histriko).


Esperanto v Praze  Esperanto en Prago

 

V Praze působí tři esperantské organizace. Jednak je to náš Klub esperantistů v Praze, který je místním klubem spolku Český esperantský svaz. Dále zde působí Pražský klub České esperantské mládeže a neformální klub E-mentál.

O historii esperanta v Praze si můžete přečíst v naší kronice.

 

En Prago ekzistas tri esperantistaj organizoj: La unua estas nia Esperantista klubo en Prago, kiu estas loka klubo de la Ĉeĥa Esperanto-Asocio. Poste cxi-tie estas nia Praga klubo de la Ĉeĥa Esperanto-Junularo kaj finfine neformala grupo E-mentál.

Pri la historio de Esperanto en Prago vi povas legi en nia kroniko.

 

 

     

 
 
  Bulteno | Disvojiĝo | Esperanto Prago 2015                                                                                                                            
Počítadlo.cz