LEKCE  8

Složené slovesné tvary

V Esperantu vystačíme se základními slovesnými tvary, které jsme probrali již v první lekci, je však dobré znát i tvary složené, které mohou sloužit k upřesnění významu.

 

Složené slovesné tvary jsou tvořeny příslušným tvarem slovesa esti a činným příčestím.

 

a) esti + přítomné činné příčestí -anta

Toto spojení ze tří druhů složených tvarů tím nejjednodušším a nejpoužívanějším. Znamená průběhovost děje a je obdobou anglického be + -ing.

mi estas leganta - právě čtu

mi estis leganta - právě [v danou dobu v minulosti] jsem četl

mi estos leganta – právě [v danou dobu v budoucnosti] budu číst

 

Mi estis leganta, kiam (neatendite) sonoris la telefono. Právě jsem si četl, když (nečekaně) zazvonil telefon.

Kiam vi estos skribanta la teston, vi ne povos babili kun via najbaro.  Až budete psát test, nebudete se smět bavit se sousedem.

Kion vi faras? Ĝuste nun mi estas aŭskultanta la radion. Co děláš? Právě teď poslouchám rádio.

 

 

b) esti + minulé činné příčestí –inta

Pochopení tohoto spojení je jednodušší pro ty, kteří mluví anglicky nebo některým z románských jazyků. Spojení esti s minulým činným příčestím totiž vytváří vztahy podobné předpřítomnému, předminulému či předbudoucímu času.

mi estas skribinta - předpřítomný čas

mi estis skribinta - předminulý čas

mi estos skribinta - předbudoucí čas

- něco, co se stalo před chvílí

- něco, co se stalo ještě před určitým dějem v minulosti

- něco, co se stane dříve než určitý děj v budoucnosti

 

K vysvětlení nejlépe poslouží několik příkladů.

1) k „předpřítomnému času“ čili estas + -inta

Mi estas kaptinta fiŝon. Právě jsem chytil rybu - jiné vyjádření např.: Ĵus mi kaptis fiŝon.

Mi estas finskribinta la leteron. Právě jsem dopsal dopis.  

 

2) k „předminulému času“ čili estis + -inta

Kiam la gefiloj revenis, mi estis kuirinta la vespermanĝon.  Když se děti vrátily, měl už jsem uvařenou večeři, tj. uvařil jsem veřeři dříve, než se děti vrátily.

Kiam ni estis ripozintaj, ni iris. Když jsme si odpočinuli, šli jsme. (ripozi = odpočinout si)

 

3) k „předbudoucímu času“ čili estos + -inta

 Se Vi venos morgaŭ je la naŭa, mi jam estos havinta por vi la materialojn. Pokud přijdete zítra v 9, už pro vás budu mít ty materiály.

Ĝis mi ne estos skribinta la leteron, mi ne povas foriri. Nemůžu odejít, dokud nebudu mít napsaný ten dopis.

 

c) Tvary s budoucím příčestím činným –onta neuvádíme, protože se prakticky nepoužívají a jejich překlad je dost obtížný. Znamenají v podstatě, že někdo hodlá něco udělat.

 

Podmiňovací způsob minulý

Zatím jsme se seznámili pouze s přítomným podmiňovacím způsobem, který se vytváří koncovkou –US od slovesného kmene. V praxi s tímto podmiňovacím způsobem vystačíme i pro minulost, chceme-li být ovšem přesnější, můžeme použít podmiňovací způsob minulý.

Ten vyjádříme opisem: ESTUS + -INTA

 

Se mi estus koninta ŝin pli bone, mi ne estus helpinta ŝin. Kdybych ji byl znal lépe, nebyl bych ji pomohl.

Se ni ne estus havinta sufiĉan monon, ni ne estus povinta resti tie tiel longe. Kdybychom nebyli měli dostatek peněz, nebyly bychom tam mohli zůstat tak dlouho.                             .

 

 

Předpony a přípony VI. (dokončení)

 

- přípona –AĈ- znamená zhoršení významu výchozího slova v materiálním nebo estetickém smyslu

domo ->

 domo (barabizna)

skribi ->

 skribi (škrábat přen.)

 

- přípona –FI- znamená zhoršení z hlediska morálního

paroli

 fiparoli  (mluvit  vulgárně, ošklivě)

 

 

- přípona –ING- znamená duté poudzro

  glavo (meč) ->

glavlingo (pochva na meč)

 

 

 

 

Naturo – příroda

Vetero – počasí

lago – jezero

rivero - řeka

fiŝlago – rybník

protekti vivmedion – chránit životní prostředí

ekskurso – výlet

ekskursi – jít na výlet

natura parko – přírodní park

 

 

 

Kia vetero estos (morgaŭ)? Jaké bude (zítra) počasí.

pluvas – prší

neĝas - sněží

ĉielo – nebe

nubo - mrak

vento – vítr -> vento blovas

suno – slunce -> la suno brilas

la suno leviĝas/subiras – slunce vychází/zapadá

sunleviĝo/sunsubiro – východ/západ slunce

 

Komputiloj – počítače

 

komputilo – počítač

interreto – internet

muso – myš

programi – programovat

 

 

Politiko – politika

 

armeo – armáda

balotado – volby

dekstrularo ­– pravice 

dekstrulo – pravicový politik

fundamentalaj rajtoj – základní práva

maldekstrularo - levice

milita konflikto – válečný konflikt

milito – válka

ministerio – ministerstvo

ministro – ministr

misuzi funkcion – zneužít funkci

Organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj (UNO)  - Organizace spojených národů

parlamento – parlament

politika partio – politická strana

popolo - lid

premiero = ĉefministro – předseda vlády

prezidanto – předseda

prezidento – prezident

regi – vládnout

reĝimo  - režim

registaro = ministraro - vláda

reĝo  - král

reĝolando – království

soldato – voják

ŝtato - stát

subskribi pakton – podepsat smlouvu

subteni iun partion – podporovat nějakou stranu

 

 

 

Cvičení:

 

Přeložte s použitím složených tvarů:

a) Právě běžím domů. b) Právě jsem se vrátil. c) Když jsem přišel, manželka už měla uvařeno. d) Až přijdu domů, děti už budou ze školy (-přeložte volně: jako že už se vrátily). e) Nebyl bych odešel.

 

Klíč:

a) Mi estas kuranta hejmen. b) Mi estas reveninta. c) Kiam mi venis, la edzino jam estis kuirinta. d) Kiam mi venos hejmen, la gefiloj estos revenintaj el lernejo. e) Mi ne estus foririnta.

 

 

 

Bulteno     Úvodní stránka učebnice     Následující lekce