LEKCE  9

 

Tralegu kaj traduku la tekston de la kanto La Espero. Ĉi tiu kanto servas kiel la himno de esperanto.

 

La Espero

1.

En la mondon venis nova sento,
Tra la mondo iras forta voko;
Per flugiloj de facila vento
Nun de loko flugu ĝi al loko.

Ne al glavo sangon soifanta
Ĝi la homan tiras familion:
Al la mond' eterne militanta
Ĝi promesas sanktan harmonion.

2.
Sub la sankta signo de l' espero
Kolektiĝas pacaj batalantoj,
Kaj rapide kreskas la afero
Per laboro de la esperantoj.

Forte staras muroj de miljaroj
Inter la popoloj dividitaj;
Sed dissaltos la obstinaj baroj,
Per la sankta amo disbatitaj.

 Melodio > Muziko-Panorama

 

 

Časové věty

Časové věty se v esperantu tvoří velmi jednoduše - podobně jako v češtině. Čas ve vedlejší větě se nemění (na rozdíl od angličtiny nebo románských jazyků).

 

dříve než.... antaŭ ol

až.............. (post) kiam

 

Antaŭ ol vi venos, mi preparos la vespermangxon. Dříve než přijdeš, připravím oběd.

Kiam venos Petr, ni povos foriri. Až přijde Petr, budeme moct odejít.

 

Slovní zásoba A:
 

batalanto

bojovník

beno

požehnání

diligenta

pilný

dividita

rozdělený

glavo

meč

kreski

růst

laca

unavený

paco

mír

popolo

lid

promesi

slíbit

rondo

kruh

sankta

svatý

sento

cit, pocit

soifo

žízeň

sonĝo

sen

voko

hlas

 

 

B:

 

3.
Sur neŭtrala lingva fundamento,
Komprenante unu la alian,
La popoloj faros en konsento
Unu grandan rondon familian.

Nia diligenta kolegaro
En laboro paca ne laciĝos,
Ĝis la bela sonĝo de l' homaro
Por eterna ben' efektiviĝos.

Esperantista movado – esperantistické hnutí

Esperanto-asocio  – esperantský svaz

konferenco - konference

kongreso – sjezd, kongres

korespondi – dopisovat si

korespondamiko – přítel na dopisování

samideano – stoupenec téže myšlenky

Universala Esperanto-Asocio – Světový esperantský svaz

 

Industrio, agrokulturo – průmysl, zemědělství

alporti profiton  - přinášet zisk, být ziskový

anonci bankroton  - oznámit bankrot

ekspluatadi nafton kaj tergason – těžit naftu a zemní plyn

fabriko  - továrna 

(fekunda) grundo – úrodná půda

kampo – pole

kombajno -  kombajn

kultivi grenon, legomojn, florojn  – pěstovat obilí, zeleninu, květiny

maŝino  - stroj

salajro – plat

striko ­- stávka

traktoro  - traktor

 

Ni ne povas forgesi unu interesan temon:

Vulgarismoj – vulgarismy

fiki vulg. souložit - seksumi

kaco  - vulg. penis - peniso

merdo vulg. výkal - ekskremento

piĉo - vulg. vagina - vagino

postaĉo = pugo - vulg. zadek

 

   

 

 

Trastudinte naŭ lecionojn vi jam estas veraj esperantistoj. Viaj scioj estas sufiĉaj por diskuti kun iu ajn  esperantisto pli sperta ol vi kaj por legi iun ajn libron. Se la lingvo plaĉas al vi, kaj ni esperas, ke jes, vi havas plurajn eblojn. Antaŭ ĉio vi devus trovi iujn aliajn esperantistojn; iun en la interreto, kun kiu vi povus korespondi, aŭ plej bone iun en via urbo aŭ regiono, kun kiu vi povus paroli persone. Vi povas skribi al nia interreta klubo kaj membriĝi. Ni ĝojatendas novajn membrojn.  

Skribu al t.brichacek@seznam.cz

 

Bulteno     Úvodní stránka učebnice