LEKCE  7

1. Texty

Tralegu kaj traduku ĉi tiun tekston:

Ĝis 1900 eĉ 1903 esperanto estis ankoraŭ malofte parolata escepte Rusio. Ĝi funkciadis antaŭ ĉio skribe. Multaj el ĝiaj plej agemaj propagandistoj aŭ talentaj verkistoj en la okcidento ne kuraĝis paroli la lingvon, ĉar ili ne havis antaŭan okazon aŭ sperton. Renkontiĝoj inter diversnaciaj esperantistoj estis tiel maloftaj, ke oni citis ilin en la tiamaj gazetoj kiel gravajn aferojn.

Multaj homoj scias legi en iu fremda lingvo, sed paroli scipovas nur malmultaj. Tial la grupo en Le Havre organizis en somero 1903 eksperimenton. Ĝi invitis kelkajn eksterlandajn esperatistojn al publikaj kunsidoj. La sukceso de la kunsidoj estis tiom granda, ke la ĉeestintoj proponis organizi veran kongreson en aŭgusto 1905. Tiu poste vere okazis en Boulogne-sur-Mer en Francio.

(el la libro Historio de la lingvo esperanto de Edmont Privat)

 

Kie okazis la unua vera esperantista kongreso?

Kiel komunikadis la esperantistoj en la komenco de la 20-a jarcento plej ofte?

 

 

Nun ni ankoraŭ tralegos la plej konatan poemon de Zamenhof.

 

Ho mia kor’

Ho mia kor’, ne batu maltrankvile,

el mia brusto, nun ne saltu for!

jam teni min ne povas mi facile,

ho, mia kor’!

 

Ho mia kor’! Post longa laborado

ĉu mi ne venkos en decida hor’!

Sufiĉe! trankviliĝu de l’batado,

ho, mia kor’.

 

2. Trpný rod

Trpný rod se tvoří příslušným tvarem slovesa esti a trpným příčestím.

 

Trpné příčestí vznikne připojením následujících koncovek ke kořenu slovesa:

- ATA značí příčestí přítomné  (skribata, kantata, parolata, kuirata,…)

- ITA minulé (skribita, kantita, parolita, kuirita,…)

- OTA budoucí (skribota, kantota, parolota, kuirota,…)

 

a) trpný rod s přítomným trpným příčestím

letero estas skribata - dopis je psán

letero estis skribata - dopis byl [v daný moment] psán

letero estos skribata - dopis bude [v daný moment] psán

!!! V plurálu nesmíme u příčestí zapomenout na koncovku -j: leteroj estas skribataj    atd.

 

 

 

b) trpný rod s příčestím trpným minulým

letero estas skribita - dopis je napsán [někdo ho napsal, teď je hotový]

letero estis skribita - dopis byl napsán

letero estos skribita - dopis bude napsán

 

______________________________________________

Spíše pro zajímavost uveďme, jak bychom překládali tvary trpného rodu vytvořené s příčestím budoucím.

letero estas skribota - dopis má být napsán (ve smyslu: plánuje se/ očekává se že bude napsán)

letero estis skribota - dopis měl být napsán

letero estos skribota – dopis bude mět být napsán

 

 

3. Podstatné jméno slovesné, trpné:

Z trpného příčestí můžeme snadno vytvořit podstatné jméno. Stačí  vyměnit koncovku –A  za –O.

 

Podívejme se na příklad se slovesem aresti (zatknout)

příčestí trp.

podstatné jméno slovesné trpné

arestata

arestita

arestota

arestato – zatýkaný [člověk]

arestito – zatčený [člověk]

arestoto – ten, který má být zatčen

 

 

4. Příčestí činné

Příčestí činné se tvoří obdobně jako trpné, koncovky jsou následující –ANTA pro přítomný čas,             -INTA, pro minulý a –ONTA pro budoucí.

 

arestanta - zatýkající

arestinta - který [někoho] zatknul, zatknuvší

arestonta - hodlající, mající [někoho] zatknout

př.

policisto arestanta ŝteliston (policista zatýkající zloděje)

policisto arestinta ŝteliston

(policista, který zatkl zloděje / policista zatknuvší zloděje)

 

Podstatné jméno slovesné činné bychom utvořili opět výměnou koncovky –A za –O. Zde se dostáváme k tomu, co vlastně znamená „Esperanto“ – je to „ten, kdo doufá = doufající [člověk].

 

 

Od činných příčestí slovesa esti, tj. estinta (jsoucí v minulosti), estanta (jsoucí), estonta (co bude, budoucí) odvozujeme:

estinteco – minulost   (jinak také pasinteco, paseo)

estanteco – současnost (jinak také nuntempo)

estonteco – budoucnost (jinak také futuro)

 

5. Přechodník y

Z činných příčestí všech tří časů snadno utvoříme přechodníky záměnou koncovky –A za -E.

kantante – zpívaje, zpívajíc, zpívajíce

kantinte – zazpívav, zazpívavši, zazpívavše

kantonte – hodlaje zpívat

 

 

Budoucí přechodník v češtině ani v nám známých jazycích neexistuje, při jeho překladu si tak musíme pomoci opisem. Znamená, že hodlá něco udělat, chystá se na něco.

 

Příklady:

Ĝuante plene la feriojn, ŝi gravediĝis. Užívajíc si prázdniny naplno, otěhotněla.

Reveninte hejmen, li ekdormis. Navrátiv se domů, usnul.

Ironte en la teatron, mi aĉetis biletojn. Hodlaje jít do divadla, koupil jsem lístky.

Mortigonte la bopatrinon, li havigis revolveron. Maje v úmyslu zabít tchýni, opatřil si revolver.

 

V esperantu jsou přechodníky na rozdíl od češtiny živé, běžně užívané.

 

 

Předpony a přípony VI.

 

- předpona MIS- vnáší do významu původního slova nedokonalost, opomenutí

aŭdi  ->

misaŭdi (přeslechnout)

produkto (výrobek)  ->

misprodukto (zmetek)

 

- přípona –END- znamená nutnost vykonání činnosti obsažené ve slovesu

legi  ->

legenda (co se musí přečíst)

legendaj libroj – knihy, co se musí číst, povinná četba

   

Přípona –UJ- znamená (1) schránku, (2) u plodů strom či keř, na kterém rostou, u národů stát. Dnes se používá většinou jen v prvním významu (1).

salo (sůl)  ->

salujo (slánka)

kaŝtano (kaštan)  ->

kaŝtanujo   -přesnější je složenina kaŝtanarbo (kaštanovník)*

franca (francouzský)  -

Francujo (Francie) ! -vhodnější je ovšem používat modernější koncovku -io ! (Francio, Ĉeĥio)

- přípona –ISM- znamená hnutí, směr

  kapitalo ->

kapitalismo (kapitalismus)

 

Slovní zásoba A:

  agema

aktivní, činorodý

  agi

jednat, konat

  antaŭa

dřívější

  aresti

zatknout

  escepto

výjimka

  fremda

cizí

  funkcii

fungovat

  grupo

skupina

  ĝui (ion)

užívat si (něčeho)

  kongreso

sjezd, kongres

  konstrui

stavět, postavit

  kunsido

schůzka, společné posezení

  ofte

často

  organizi

organizovat

  produkto

výrobek

  sperto

zkušenost

  verko

dílo

  verŝajna

pravděpodobný

B:  

Sporto Sport

sporti – sportovat    sportisto - sportovec

gimnastiki  - cvičit

venki  - vyhrát

kontraŭulo – protivník

trejni sin – trénovat

matĉo – zápas

naĝi – plavat

salti - skákat

kuri – běhat

futbalo – kopaná

glacihokeo – lední hokej

leĝera atletiko – lehká atletika

gajni la oran/arĝentan/bronzan medalon  - vyhrát zlatou / stříbrnou / bronzovou medaili

esti en bona formo – být v dobré kondici

sportobranĉo – sportovní odvětví, druh sportu

akiri bonan rezulton – dosáhnout dobrého výsledku

 

Vojaĝado Cestování

eksterlando  - cizina

enloĝiĝi/enloĝigi (iun)  - ubytovat se/ubytovat (někoho)

enloĝigo – ubytování

feria vojaĝo en …  – prázdninová cesta (do)

hotelo/penziono – hotel/penzion

pasporto  - cestovní pas

viziti interesajn lokojn – navštívit zajímavá místa

terglobo  - zeměkoule

kontinento  - světadíl

ekvatoro  - rovník

vojaĝi per … - cestovat (čím)

Mondflankoj Světové strany 

nordo – sever    

sudo – jih    

okcidento  - západ   

oriento - východ

Vestaro Oblečení

surhavi (ion) – mít (něco) na sobě, nosit (něco)

ĉemizo - košile

jupo - sukně

kalsoneto – dámské kalhotky i pánské trenky a slipy

kostým – kostumo

mamzono - podprsenka

pantalono - kalhoty

ŝtrumpetoj – ponožky

vesto – oblek  

zonrimeno - opasek

Landoj Země

Ĉeĥio, ĉeĥa

Anglio, Francio, Germanio, Italio, Hispanio, Hungario, Slovakio

Mi parolas angle, france, … atd.

 

 

Cvičení:

1. Přeložte

a) Ten dům byl postaven před pěti lety. b) Děláš nějaký sport? c) Hraju fotbal. d)  Mluvím jen česky, neumím cizí jazyky. e) Jaký měla na sobě kostým?

 

2. Převeďte do trpného rodu

a) Ili aĉetis lakton. b) Li vidis ŝin en la lernejo. c) Petr alportis belajn rozojn. d) En la lernejo oni legas interesajn poemojn.

 

Klíč:

1.

a) La domo estis konstruita antaŭ kvin jaroj. b) Ĉu Vi praktikas iun sporton? c) Mi ludas futbalon. d) Mi parolas nur ĉeĥe, mi ne scias fremdajn lingvojn. e) Kiun kostumon ŝi surhavis? (popř. Kian...)

 

2. a) Lakto estis aĉetita. b) Ŝi estis vidita en la lernejo. c) Belaj rozoj estis alportitaj. d) Interesaj poemoj estas legataj…  

Bulteno     Úvodní stránka učebnice     Následující lekce