LEKCE  5

 

1. Číslovky II.

 V této lekci bychom měli výrazně pokročit v tématu číslovek, které jsme zatím jenom nakousli. Probrali číslovky základní 1-10. Záhy zjistíme, že k nim stačí připojit čtyři další číslovky, a sice sto, tisíc, milión a miliarda a k tomu vysvětlit, jak se odvozují další tvary, a budeme umět počítat od jedné až do miliard.

cent – sto

mil - tisíc

miliono - milion

miliardo – miliarda

Každé číslo si můžeme rozdělit na řády, tj. jednotky, desítky, stovky, tisíce, …  V esperantu tvoří každý řád jedno slovo oddělené od ostatních slov tvořících  dané číslo.

Jednotky už známe (číslovky 1-9)

Z desítek jsme zatím poznali jen číslo 10. Ostatní desítky získáme připojením číslic 2-9 před dek. 20 je tedy dudek, 30 tridek, atd.

U stovek a tisíců postupujeme analogicky; např. 200 ducent, 4000 kvarmil atd.

Řekli jsme, že jednotlivé řády píšeme odděleně. Týká se to i číslovek 11-19, které se v češtině píší jako jedno slovo! 11 dek unu, 12 dek du, 15 dek kvin atd.

 

Příklady:

1989 - mil naŭcent okdek naŭ

La Ĉeĥa respubliko havas sepdek okmil okcent sesdek kvar kvadratkilometrojn (78864 km2) kaj dek milionojn da loĝantoj.

 

! miliono a miliardo jsou podstatná jména, proto po nich používáme předložku da (viz 2. lekce)

miliono da kronoj – milion korun

kvin miliardoj da kronoj – pět miliard korun

 

 

Z jakékoli základní číslovky můžeme vytvořit podstatné jméno přidáním koncovky –O.

unuo – jednička

dekduo – desítka

Chceme-li  pak takové podstatné jméno použít pro udání množství, musíme stejně jako u miliono a miliardo použít předložku da.

Venis ĉirkaŭ du centoj da homoj. Přišly asi dvě stovky lidí.

 

Číslovky řadové

Číslovky řadové získáme připojením koncovky –A. Stojí před nimi vždy člen la, popř. zájmeno přivlastňovací

  unu, du, tri,…  ->

la unua, la dua, la tria, …

mil kvarcent naŭdek du

 la mil-kvarcent-naŭdek-dua

 

!U číslovek složených z více slov stojí jen jedno –A, a to za poslední částí. Jednotlivé části se pak spojí pomlčkami.!        

la 846-a = la okcent-kvardek-sesa

 

Řadové číslovky můžeme zapsat pomocí čísel následovně: la 1-a, la 2-a, la 1492-a    atd.

 

 

Na číslovky řadové se ptáme pomocí zájmena KIOMA? (kolikátý)

Kioma ĉeĥa prezidento estas Václav Klaus?

Kolikátým českým prezidentem je Václav Klaus?

Kioma finis Šebrle?

Kolikátý skončil Šebrle?

 

Zlomky

Zlomky se vytvoří z výchozího čísla připojením přípony –ONO. 

duono - polovina

dekonodesetina

centonosetina

atd.

2/3 du trionoj

3/4 tri kvaronoj

atd.

 

  

Číslovky násobné

Číslovky násobné se tvoří obdobně jako v češtině. Příponě -krát  odpovídá přípona –FOJE.

dufoje - dvakrát

milfojetisíckrát

tri-cent-tridek-trifojetři sta třicet třikrát

 

 

2. Příslovce II.

a) příslovce originální

Ve slovní zásobě  předchozích lekcí jsme se setkali s některými  příslovci, která mají jinou koncovku než -e. Jde o taková příslovce, která nejsou odvozena od přídavných jmen, a nazývají se proto originální či původní.

Zatím známe  hieraŭ – včera, hodiaŭ – dnes, morgaŭ – zítra, nun – nyní, ankoraŭ – ještě, preskaŭ – skoro, jam – už, tre – velmi, tro – příliš a celou řadu  příslovcí ze skupiny korelativ (jako ĉiam, iel atd.)

Doplňme nyní ještě některá další: tuj – znamená hned, baldaŭ – brzy, for – pryč, ĵus – právě, před chvílí, jen – hle zde, tuhle (viz příklad), ambaŭ (! pozor: v češtině zájmeno, v esperantu příslovce).

 

Jen prenu! Tu máš, tady máš. Jen li estas! Tu ho máme! 

Ili ambaŭ estis lacaj. Oba byli unaveni.

 

b) akuzativní –n u příslovcí

Několika příslovcí, která určují místo, také tvoří akuzativní tvar –n. Jde znovu o případy pohybu směrem k místu, které určují.

např.

hejme (doma)

hejmen (domů)

supre  (nahoře)

supren (nahoru)

malsupre (dole)

malsupren (dolů)

antaŭ (před)

antaŭen (vpřed)

 

 

 

 

 

 

        atd.

 

3. Odvozování slov od předložek a originálních příslovcí

I předložky a originální příslovce mohou být výchozími slovy pro odvozování. Postupujeme podle zásad logiky.

příklady:

hodiaŭ (dnes)  -> hodiaŭa = dnešní

kun (s) -> kuna = společný, kune = společně

ĉirkaŭ (kolem) -> ĉirkaŭaĵo = okolí

atd.

 

Předpony a přípony IV.

Příslovce for se používá také jako předpona stejného významu

foriri – jít pryč = odejít

forsendi – poslat pryč = odeslat

 

 

Předpona EKS- značí totéž, co ex- u nás, tedy bývalost nějakého postavení

eksprezidento – bývalý prezident

eksedzo – bývalý manžel

 

- odvozené přídavné jméno eksa znamená bývalý (předchozí příklady tak můžeme vyjádřit také jako: eksa prezidento, eksa edzo)

 

 

- předpona RE- znamená, že něco je provedeno znovu nebo pohyb zpět

doni  (dát)

redoni (vrátit)

kalkuli (počítat)

rekalkuli (přepočítat)

 

 

- předpona FIN- znamená dokončení nějaké činnosti

finlegis – dočíst

finskribi - dopsat

Mi finstudis antaŭ du jaroj. Dokončil jsem studia před dvěma lety.

 

- předpona EK- znamená začátek nějaké činnosti nebo krátkou rychle skončenou činnost

kuri – běžet -> ekkuri - rozběhnout se

- pafi - střílet -> ekpafi - vystřelit  

 

Slovní zásoba A:

epoko

období

fini

skončit

fino

konec

horloĝo

hodiny (ukazatel času)

horo

hodina

kalendaro

kalendář

kalkuli

počítat

komenci

začít

komenco

začátek

monato

měsíc (roku)

praepoko

pravěk

prezidanto

předseda

prezidento

prezident

rapida

rychlý

sendi

poslat

studento

student

studi

studovat

supre

nahoře

 

 

B:

Časové údaje

Kioma horo estas? = Kolik je hodin?

Celá:

Estas la unua, la dua, …. la dek-dua.   Je jedna hod., jsou dvě, …. je dvanáct hod.

Půl:

Estas la tria kaj duono.   Je půl čtvrté.

Čtvrt:

 

Estas kvarono post la deka.   Je čtvrt na jedenáct.

Estas kvarono anktaŭ la dek-unua.   Je tři čtvrtě na jedenáct.

Ostatní:

 

Estas dudek du minutoj post la sesa.   Je 6:22.

Estas tridek kvin minutoj post la oka. = Estas ok horoj tridek kvin minutoj.

Je 8:35.

 

Počítání půlhodin a čtvrthodin je obdobné jako v angličtině:

Půlhodina se počítá od předcházející hodiny (stejně jako v angličtině - half past three).

První čtvrthodina se počítá od předchozí, třetí čtvrthodina od následující.

 

Pro vyjádření v kolik hodin se něco událo užíváme předložky je.

Je kioma horo? = V kolik hodin?

je la unua (horo), je la dua (horo), … = v jednu (hodinu), ve dvě (hodiny)

        

Monatoj měsíce

januaro  leden

februaro  únor

marto   březen

aprilo  duben

majo  květen

junio  červen

julio  červenec

aŭgusto  srpen

septembro září

oktobro říjen

novembro  listopad

decembro prosinec

Vazbu v /měsíci/ vyjádříme stejně jako v případě dnů, jejich etap i ročních období formou příslovce; tedy januare, februare atd. Možná je také vazba s předložkou en; en januaro, en februaro.

 

Vazba s předložkou dum, znamená to, že děj probíhal po celý daný měsíc, resp. dané období. Zde použijeme určitý člen.

 

dum la januaro – v průběhu ledna (během celého měsíce)….

př.

Ni povas renkontiĝi iam oktobre. (Můžeme se sejít někdy v říjnu.)

La tramoj ne veturos en la strato dum la tuta marto. (Tramvaje nebudou jezdit v ulici celý březen.)

 

"V roce X" řekneme: en la jaro X

 

 

Kiu* tago estas hodiaŭ? = Kolikátého je dnes?

Na tuto otázku odpovídáme řadovou číslovkou v nominativu, za kterou následuje předložka de a příslušný měsíc.

Hodiaŭ estas la unua de majo. Dnes je prvního května.

Mluvíme-li o tom, v jaký den se co stalo nebo stane, používáme u číslovky akuzativ.

Mi revenos la dekokan de majo. Vrátím se osmnáctého.

Tio okazis la unuan de aprilo. To se událo 1. dubna.

Kiun tagon tio okazis? Jaký den se to stalo?

 

Časová určení, která se vztahují k roku, měsíci či týdnu – např. vloni, letos, minulý týden atd. - se tvoří následujícím způsobem: př. jaro

 

pasinta jaro (minulý rok) -> pasintjare – vloni

nuna jaro = ĉi tiu jaro (nynější rok, tento rok) -> nunjare = ĉi-jare - letos

venonta jaro (příští rok) -> venontjare – příští rok (časové určení)

 

Obdobně řekneme pasintsemajne, venontmonate atd.

pasint….e – minulý …

nun…e / ĉi-…e – tento ...

venont…e – příští …

Vidíme, že tato časová určení mají podobu příslovce.

 

  _________________________________________________

* pozn. ke kiu/kia:  Když se zeptáme Kia tago estas hodiaŭ?, máme na mysli jakého druhu dotyčný den je; jde nám o počasí, o náplň atd.

Kian tagon vi havis? Dankon, bonan.

Jaký den jsi měl? Díky, dobrý.

 

Kristnasko – Vánoce

Pasko – Velikonoce

Novjaro – Nový rok

-----------------------------

festo – svátek

ŝtatfesto – státní svátek

 

Cvičení:

1. Přečtěte číslovky:

a) 18, 31, 135, 568, 1984, 1 264 968

b) přečtěte tytéž jako řadové

 

2. Přeložte časy

a) čtvrt na čtyři

b) půl deváté

c) 6:36

 

 3. Stupňujte přídavná jména a příslovce

a) granda, longa, nova

b) bone, malbele

 

4. Přeložte

a) Usnul jsem v půl jedenácté.

b) Dopili jsme lahev odpoledne.

c) Odešel z domu v deset.

 

Klíč:

2.

a) kvarono post la tria

b) duono post la oka

c) tridek ses post la sesa / ses horoj tridek ses minutoj

 

a) Mi ekdormis je la duono post la deka.

b) Ni fintrinkis la botelon posttagmeze.

c) Li eliris el la domo je la deka.

 

Bulteno     Úvodní stránka učebnice     Následující lekce