LEKCE  1

 

1. Abeceda a výslovnost  

a  b  c  ĉ  d  e  f  g  ĝ  h  ĥ  i  j  ĵ  k  l  m  n  o  p  r  s  ŝ  t  u  ŭ  v  z

Většinu písmen čteme stejně jako v češtině, vysvětlení potřebují jen následující:

ĉ vyslovujeme jako naše č

ĝ jako dž

ĥ jako ch

ĵ jako ž

ŝ jako š

ŭ je u, které tvoří ve spojení s jinou samohláskou dvojhlásku (aŭ, eŭ, …) - je třeba odlišit od normálního u, protože to ve spojení au, ou, eu čteme samostatně jako druhou slabiku! (jako v českém slově nauka nebo neurčitý)

 

Di, ti, ni se vyslovuje tvrdě dy, ty, ny

 

Všechna písmena se čtou vždy stejně, neexistují zde žádné nepravidelnosti.

 

Nemáme-li k dispozici písmena s esperantskými diakritickými znaménky, přepisujeme je nejčastěji jako cx, gx, hx, jx, sx, ux, popř. ch, gh, hh, jh, sh, u.

 

Přízvuk je vždy na předposlední slabice

telefono, federacio 

 

2. Základní charakteristika slovních druhů  

Podstatná jména

Podstatná jména mají v základním tvaru bez výjimky koncovku –O. Množné číslo se vytvoří od tvaru jednotného čísla přidáním koncovky –J.

Esperanto má jen dva pády, první a čtvrtý (– dále je budeme označovat jako nominativ a akuzativ.) Akuzativ se utvoří od tvaru nominativu přidáním koncovky –N.  

 

 

jednotné číslo

množné číslo

nominativ

amiko

amikoj

akuzativ

amikon

amikojn

  amiko = přítel

 

Přídavná jména

Přídavná jména končí v jednotném čísle koncovkou –A  (bez ohledu na rod) a skloňují se obdobně jako podstatná jména, jejichž pád a číslo sledují.

 

 

jednotné číslo

množné číslo

nominativ

nova

novaj

akuzativ

novan

novajn

 

Spojení s podstatným jménem :

nova amiko, novaj amikoj

novan amikon, novajn amikojn

  nova = nový

 

Zájmena

Ze zájmen se budeme věnovat  nejprve osobním a přivlastňovacím. Ostatní budou probírána v dalších lekcích.

1

 MI

 NI my

2

 VI ty, vy

 

3

 LI on

 ŜI ona

 ĜI ono

 ILI oni,  ony, ona

 

Zájmeno ty a vy se nerozlišuje stejně jako v angličtině. VI je ekvivalentem anglického you.

Zájmeno CI, které znamená výslovně „ty“ se používá jen v básnickém jazyce.

 

V esperantu dále existuje ještě zájmeno ONI, které znamená neurčitý podmět analogický k německému man, resp, francouzskému on. V češtině překládáme zvratnými tvary s nevyjádřeným podmětem ono (píše se, říká se) nebo výrazy jako člověk/jeden atd.

en la ĵurnalo oni skribas, ke … – v novinách se píše, že …

oni neniam scias – člověk/jeden nikdy neví

 

Pro skloňování zájmen platí totéž, co pro podstatná a přídavná jména. Stejně tak tedy přijímají v akuzativu koncovku –N.

Mi vidas ŝin. Vidím ji. Ni konas ilin. Známe je.

Zájmena přivlastňovací se vytvoří přidáním koncovky –A za tvar zájmena osobního -> mia, via, lia, ŝia, ĝia, ilia.  

 

Slovesa

Infinitiv slovesa má vždy koncovku –I. Časování je velmi jednoduché. Sloveso má v každém mluvnickém čase jen jeden tvar; osoba je dána osobním zájmenem nebo jinak vyjádřeným podmětem. Minulý čas pro všechny osoby vytvoříme tak, že nahradíme infinitivní –I  koncovkou -IS, analogicky vytvoříme přítomný pomocí –AS a budoucí pomocí -OS.

 

Př. časování slovesa PAROLI (mluvit)

 

čas přítomný

čas minulý

čas budoucí

mi

PAROLAS

PAROLIS

PAROLOS

vi

li

ŝi

ĝi

ni

ili

oni

 

Analogicky tvoříme podmiňovací způsob (přítomný) přidáním koncovky –US a rozkazovací způsob koncovkou –U.

Mi parolus. Mluvil bych.

Parolu! Mluv/Mluvte!  

 

Příslovce

Příslovce, která jsou odvozena od přídavných jmen, mají koncovkou -E, která nahradí adjektivní -A; 

amika přátelský -> amike přátelsky

 

Příslovce primární, od adjektiv neodvozená, která mají koncovky různé probereme v dalších lekcích.  Př. nun - nyní, hodiaŭ - dnes

 

Již z prvních probraných pravidel je zřejmá jednoduchost a snadná zapamatovatelnost gramatiky. Zopakujme si nyní na příkladu podstatného jména amiko-přítel odvozování slov. Viděli jsme, že se znalostí tohoto jediného základního tvaru si vystačíme k tomu, abychom vytvořili celou řadu dalších.

1) přídavné jméno: amika - přátelský,á,é

2) příslovce: amike - přátelsky

3) sloveso: amiki - přátelit se (toto sloveso již umíme vyčasovat ve všech časech).

 

Zatím umíme odvodit jen těchto několik slov,  postupně se však budeme seznamovat s mnoha předponami a příponami, pomocí kterých tento výčet výrazně rozšíříme. 

 

Číslovky základní 1-10

1

unu

6

ses

2

du

7

sep

3

tri

8

ok

4

kvar

9

naŭ

5

kvin

10

dek

 

Číslovky základní jsou nesklonné, v akuzativu tedy nepřijímají žádnou koncovku.  

např.   Mi havas du bonajn amikojn. (Mám dva dobré přátele.)

 

Nejdůležitější spojky: 

kaj – a , – nebo , sed – ale, ĉar – protože, se – pokud , ĉu - zda

 

 

3. Tvoření otázek zjišťovacích

Otázky zjišťovací, tj. otázky, na které odpovídáme „ano“/„ne“ („jes“/“ne“), se tvoří pomocí částice ĉu (zda), která stojí na začátku věty a  působí stejně jako v angličtině na tomto místě pomocné sloveso do.

Ĉu vi havas tempon? Máte čas?

Ĉu vi bone konas Pragon? Znáte dobře Prahu?

U otázek doplňovacích místo ĉu stojí zpravidla tázací zájmeno nebo příslovce (jaký, který, jak…). O nich více ve 3. lekci.

 

4. Zápor 

Zápor u sloves tvoříme částicí ne, která stojí zvlášť před slovesným tvarem.

ne havi - nemít

Mi ne havas tempon. Nemám čas.

Ŝi ne konas min. Nezná mě.

 

Slovní zásoba A:

amiko

přítel

nova

nový

aŭdi

slyšet

numero

číslo

bezoni

potřebovat

nun

teď, nyní

bona

dobrý

paroli

mluvit

esti

být

povi

moci

farti

mít se (jak se komu daří)

scii

vědět, umět

havi

mít

semajno

týden

helpo

pomoc

skribi

psát

homo

člověk

tago

den

homoj

lidé

telefono

telefon

internacia

mezinárodní

tempo

čas

iri

jít

vidi

vidět

jaro

rok

virino

žena

jes

ano

viro

muž

koni

znát

voli

chtít

legi

číst

vorto

slovo

lerni

učit se

 

lingvo

jazyk (ve smyslu řeč)

 

ne

ne

 

neŭtrala

neutrální

 

nomiĝi

jmenovat se

 

B:

Pozdravy a základní fráze:

Bonan tagon! Dobrý den.

Bonan matenon! Dobré ráno.

Bonan vesperon! Dobrý večer

Bonan nokton! Dobrou noc.

Saluton! Ahoj.

Ĝis revido! Nashledanou! (Ĝis! = Nashle!)  

…, mi petas. …, prosím.

Dankon! Děkuji.

Pardonu! Promiňte.  

Kiel vi fartas? Jak se máš/máte?

Kiel vi nomiĝas? Jak se jmenuješ/jmenujete?

Mi lernas esperanton. Učím se esperanto.  

Mi parolas esperanton. Mluvím esperantem.  

 Semajno - týden

 lundo – pondělí

 mardo – úterý

 merkredo – středa

 ĵaudo – čtvrtek

 vendredo – pátek

 sabato – sobota

 dimanĉo - neděle  

hodiaŭ – dnes

morgaŭ – zítra

hieraŭ – včera

Jarsezonoj - roč.období

printempo - jaro

somero - léto

aŭtuno - podzim  

vintro - zima

 Tago - den

 mateno - ráno

 antaŭtagmezo - dopoledne

 tagmezo - poledne

 posttagmezo - odpoledne

 vespero - večer

 nokto – noc

 noktomezo - půlnoc  

Bulteno     Úvodní stránka učebnice     Následující lekce